Начало

РДГ Стара Загора

Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714

РДГ – Стара Загора носи името на град Стара Загора, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Стара Загора се намира в централната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново, на изток с РДГ – Сливен, на юг с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Пловдив.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Стара Загора стопанисва горския фонд на територията на област Стара Загора и следните общини: Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора, Опан, Раднево и Гълъбово.
РДГ – Стара Загора включва 6 държавни горски стопанстваи 1 държавно ловно стопанство (ДЛС “Мазалат” – с. Горно Сахране).


РДГ - Стара Загора обявява дежурен телефонен номер 0877952112 за получаване на сигнали от център "112" и ИАГ.

Във връзка с чл. 14а, ал.7 от Наредба N: 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, на този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа.


РДГ - Стара Загора уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.


Препратка към декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в РДГ Стара Загора.


Препратка към административните услуги на РДГ Стара Загора, които могат да се заявяват по електронен път. 


Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Структура на РДГ Стара Загора

Етичен кодекс за поведение на служителите в РДГ Стара Загора

Антикорупционни процедури прилагани в РДГ Стара Загора

Харта на клиента на РДГ Стара Загора

Инструкция за защита на личните данни в РДГ Стара Загора

Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в РДГ Стара Загора

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РДГ Стара Загора  

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РДГ Стара Загора

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РДГ Стара Загора за 2019 г.

Документи за предоставяне на ДОИ


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа
гр. Стара Загора
ул. "Граф Игнатиев" №26
тел.:  042/639737; факс: 042/630752
електронна поща: rdgstzagora@iag.bg

карта

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995