Начало

РДГ Стара Загора

Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714

РДГ – Стара Загора носи името на град Стара Загора, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Стара Загора се намира в централната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново, на изток с РДГ – Сливен, на юг с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Пловдив.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Стара Загора стопанисва горския фонд на територията на област Стара Загора и следните общини: Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора, Опан, Раднево и Гълъбово.
РДГ – Стара Загора включва пет държавни горски стопанства и едно държавно ловно стопанство (ДЛС “Мазалат” – с. Горно Сахране).


РДГ - Стара Загора обявява дежурен телефонен номер 0877952112 за получаване на сигнали от център "112" и ИАГ.

Във връзка с чл. 14а, ал.7 от Наредба N: 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, на този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа.


РДГ - Стара Загора уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания за заявени административни услуги чрез ПОС терминал, използвайки дебитна/кредитна карта или по банков път.

Титуляр на сметка: Регионална дирекция по горите Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 26

IBAN: BG13UBBS80023106147507, BIC: UBBSBGSF на Обединена българска банка (ОББ)


Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в РДГ Стара Загора.


Списък с предоставяните административните услуги от РДГ Стара Загора, които могат да се заявяват по електронен път. 


Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Структура на РДГ Стара Загора

Етичен кодекс за поведение на служителите в РДГ Стара Загора

Антикорупционни процедури прилагани в РДГ Стара Загора

Харта на клиента на РДГ Стара Загора

Инструкция за защита на личните данни в РДГ Стара Загора

Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в РДГ Стара Загора

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РДГ Стара Загора  

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РДГ Стара Загора

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РДГ Стара Загора за 2021 г.

Документи за предоставяне на ДОИ
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа
гр. Стара Загора
ул. "Граф Игнатиев" №26
тел.:  042/639737; факс: 042/630752
електронна поща: rdgstzagora@iag.bg

карта

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995